Chcete se k nám přidat a rozšířit náš tým?

Chtěli byste s námi spolupracovat jako lektor(ka)?
Máte vzdělání a praxi v oboru, v každém případě však chuť a zájem odvádět dobrou práci a dál se rozvíjet?
Pokud ano, zašlete nám strukturovaný životopis s krátkým motivačním dopisem v češtině na skola@stamina.cz (do předmětu mailu uveďte „kariera“) nebo nás přijďte osobně navštívit a přesvědčit se, jaká u nás panuje atmosféra a jak by Vás Stamina oslovila.

Momentálně hledáme lektora/lektorku angličtiny a též němčiny na externí spolupráci.

 


Lektorky na mateřské dovolené, s malými dětmi…

Jsme rádi, že lektorská profese (nemluvě o tlumočení a překladech) patří mezi ty zaměstnání, ve kterých se mohou maminky s malými dětmi postupně zapojovat zpět do práce. Ne u všech profesí je to takto možné. Snažíme se v tomto ohledu formou variabilních, částečných úvazků naše lektorky-maminky podporovat a v současné době jich takto ve Stamině pracuje devět, tedy téměř pětina všech lektorů.

 


Naši spolupracovníci by měli respektovat TENTO KODEX:

GPDR – OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (OÚ)

SMĚRNICE JAZYKOVÉ ŠKOLY STAMINA A KODEX CHOVÁNÍ

(Součástí této Směrnice/Kodexu je I INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro studenty OTEVŘENÝCH VEŘEJNÝCH KURZŮ Jazykové školy Stamina. Veškeré dokumenty/opatření týkající se GPDR jsou umístěny i na www.stamina.cz)

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob a v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) přijímá Jazyková škola Stamina tuto SMĚRNICI A KODEX CHOVÁNÍ JEJICH PRACOVNÍKŮ.

Obecná ustanovení:

1.Všichni pracovníci Jazykové školy (JŠ) jsou povinni nakládat s OÚ studentů/zaměstnanců firem, které učí popř.tlumočí nebo pro ně překládají, v souladu se zásadami GPDR, resp.zásadami této Směrnice, v souladu s Kodexem a vnitřními předpisy a pokyny vedení školy.

2. Všichni pracovníci Jazykové školy (JŠ) jsou si vědomi, že LEGITIMNÍM I LEGÁLNÍM Účelem zpracování OÚ studentů/klientů JŠ je pouze výkon práce, v žádném případě soukromá potřeba nebo jiné příkladně komerční účely: neboli účely nesouvisející s výukou, resp.jiným předmětem spolupráce: překladem, tlumočením apod.. Taktéž tedy není možno OÚ předat jakékoli třetí osobě.

3. Všichni pracovníci Jazykové školy (JŠ) mají povinnost oznámit BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT: ztrátu OÚ studentů (třídničky, prezenční listiny, PC s adresami apod.) JŠ. Ta posoudí rizikovost situace, oznámí studentům, popřípadě Úřadu pro ochranu OÚ.

4. Po skončení spolupráce s JŠ není možné, aby pracovník svévolně (tedy bez vědomí/souhlasu JŠ, resp.studenta) použil OÚ studentů/klientů JŠ.

Konkrétní opatření:

Třídničky/prezenční listiny není možno nechávat ve třídách. Je třeba je ukládat na určené místo, které je trvale zamčené a nepřístupné nikomu jinému než pracovníkům JŠ.

Prezenční listiny studentů v rámci výuky ve firmách zůstávají ve firmách.

Emailová komunikace se studenty je uchovávána pouze na nezbytnou dobu, tedy na dobu dokud je dotyčný studentem JŠ.

Ztrátu veškerých dokumentů s OÚ okamžitě hlásit JŠ

…………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro studenty OTEVŘENÝCH VEŘEJNÝCH/INDIVIDUÁLNÍCH KURZŮ Jazykové školy Stamina

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým STUDIEM JAZYKA v Jazykové škole Stamina (dále jen „Správce“), je oprávněným zájmem Správce zpracovávat:

1 jméno a příjmení, 2.kontaktní údaje: telefon a emailovou adresu.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence školou a dalších nezbytných provozních potřeb: zařazení do kurzu, vedení docházky lektorem – třídnička, testování úrovně/růstu znalostí, možnosti informování o změnách časů kurzů.

Jsem informován/a, že zmíněné údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu mého studia na Jazykové škole Stamina; respektive v účetní evidenci školy po dobu vyžadovanou zákonem o účetnictví. S mým výslovným souhlasem (podpisem) I po dobu přerušení mého studia.

Beru na vědomí, že Správce nepředává Osobní údaje žádným jiným třetím osobám/ Zpracovatelům. Beru na vědomí, že přístup těmto osobním údajům má pouze Správce resp.lektor vykonávající výuku. Všechny osoby působící v jazykové škole Stamina podepsaly Směrnici a kodex chování ve vztahu k OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Podepisuji, že jsem četl a respektuji Směrnici JŠ Stamina týkající se GPDR:

Jméno, zařazení

Datum:

Podpis: