Jazykové kurzy | Co je třeba znát

Francouzština: Trochu pokročilí

Níže naleznete přehled znalostí a dovedností, které byste měli mít před tím, než se přihlásíte do požadovaného jazykového kurzu.

kurz F1:
Panorama I 1.lekce + doplňkové materiály

kurz je určen pro úplné začátečníky

kurz F2:
Panorama I 1.lekce + doplňkové materiály

kurz je určen pro úplné začátečníky.

kurz F3:
Panorama I 10.lekce + doplňkové materiály

tázací způsob (tázací zájmena, inverze)
rozdíly v užití budoucích časů
minulý čas složený (passé composé) a imperfektum
příslovce frekvence a míry
zájmena ukazovací a vztažná
podmiňovací způsob
slovosled přídavných jmen
stupňování přídavných jmen
vztažná zájmena „ou“, „dont“
Naučím se …

představit sebe a ostatní ve formálních a neformálních situacích
popsat rodinu a rodinné vztahy
napsat krátký email o rodině a zálibách
porozumět inzerátu a napsat inzerát
popsat oblečení, vzhled a styl
vyjádřit pořebu a přání
popsat místo (dům, byt, město)
popsat změny