Zajímá vás, jak na tom jste se svým cizím jazykem a do jakého kurzu se zařadit?
Vyplňte jeden z dotazníků zde:
Nebo absolvujte náš srovnávací test. (Stáhněte si jej, vyplňte a pošlete v – příloze – mailu)

Jazyková škola S T A M I N A TEST / DOTAZNÍK

Dotazník k pobytovým kurzům angličtiny „Jazyková oáza“
———————————————————————————-

Jméno a kontakty – telefon a e-mail (napište i přibližné časy, kdy Vás můžeme kontaktovat telefonicky kvůli domluvě krátkého rozhovoru – psané testy jsou pro nás jen orientační pomůckou, potřebujeme objektivně posoudit i to, jak mluvíte – ale nijak se toho nebojte! Je v zájmu nás všech, bychom Vás zařadili do odpovídající úrovně):

 

1. Jaké studium máte za sebou? Jaké kurzy, jakou intenzitu….? Věnujete se studiu v současné době?

 

2. Jak v současné době angličtinu využíváte?

 

3. S kterými učebnicemi máte zkušenost?

 

4. Co Vám jde v angličtině nejhůře / nejlépe? (poslech/mluvení/výslovnost/četba s porozuměním/psaní/ gramatika)

5. Ovládáte jiný cizí jazyk?

6. Jaký je Váš hlavní motiv ke studiu?

 

Placement test (Test k posouzení úrovně)

I. Describe your job, film or one of your vacations (popište Vaši práci, děj filmu nebo jednu z minulých dovolených, 10 a více řádek; bez použití slovníku atd.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Grammar – multiple choice. Circle the correct answer (zakroužkujte správnou odpověď) :
1) She ….. in Spain.
a) live b) lifes c) lives d) living

2) How…….. students are there in the classroom?
a) many b) much c) often d) any

3) ………….any letters for me?
a) You have b) Have got you c) Do you has d) Have you got

4) They are …home or …..the garden.
a) at – on b) in – at c) at – in d) at – at

5) It´s ……
a) It´s half past six b) It´s quarter for seven c) It´s quarter seven d) It´s quarter to seven.

 

6) They have __________ money.
a) little b) many c) few d) a lot

7) Can I ……….. your pen, please ? I left mine at home.
a) land b) lend c) borrow d) borough

8) The present situation is ………..the last month.
a) good than b) better as c) better than d) much better

9) John…..tennis every day, but today he’s ill, he………. in his bed.
a) plays – sleeps b) plays – is sleeping
c) is playing – is sleeping d) is playing – sleeps

10) There is 1 ……. and 3 ………
a) man – woman b) man – womans c) men – woman d) man – women

11) How …………………. play tennis ?
a) he often does b) often he does c) often does he d) does he often

12) The winter last year was ……………… I remember.
a) the baddest b) the worst c) the worset d) the worse

13) They´ve got a new house. .. house is in the country.
a) – b) A c) The d) It

14) Our boss enjoys ……. golf.
a) playing b) to play c) play d) playing to

15) What ……………..do at the weekend ?
a) want you b) you want c) do you want to d) you want to

16) What ………………. at the weekend ? I don´t know. There´s a party at Peter´s, so I might go there.
a) What are you doing b) What are you do c) What do you do d) What you are doing

17) Can you see him? That´s the man………..saved my life.
a) he b) who c) which d) what

18) I am very …………. your products. They are wonderful.
a) interested for b) interesting in c) interested about d) interested in

19) Slovak language is very…………….. Czech language.
a) same to b) same as c) similar to d) similar like

20) I´m looking …………Sarah. Do you know where she is ?
a) for b) at c) after d) behind

 

III. Grammar – tenses (gram. časy). Complete the sentences with the correct form of the verbs in the brackets (doplňte věty správným tvarem sloves v závorce – včetně pomocných sloves) :

1) Yesterday we ……in the library. (to be)
2) Martin…………. Liberec for 10 years. He´s happy here. (to live)
3) What ………………? (to do)
Well, nothing at the moment. What about going to pub ?
4) Do you know ? Peter´s in hospital !
Really ? So I ……………. him tomorrow. (to visit)
5) …………………my message last week ? (to find)
6) Jack called me while I ………………..golf. (to play)
7) What………………………….? (to do)
I´m a manager in a small company.
8) Hello, Paul! I ……………………for ages. (to see)

 

IV. Situations / phrases. Write in a simple way what would you say, what would you ask or answer, in the following situations. You can write more than one option (Situace / běžné fráze. Napište jednoduše, co byste řekli, jak byste odpověděli či se zeptali, v následujících situacích. Můžete napsat i více možností) :

1) Nevíte, kolik je hodin, a někoho se zeptáte.

 

 

2) Někdo na Vás mluví anglicky příliš rychle.

 

 

3) Někdo na Vás mluví anglicky a vy mu vůbec nerozumíte.

 

 

4) Loučíte se s kamarádem.

 

 

5) Chcete vyjádřit, že s osobou, se kterou mluvíte, nesouhlasíte.

 

 

6) Poprvé se potkáte s návštěvou/cizincem ve firmě (formální uvítání).

 

 

7) V občerstvení si chcete říct o kafe a kus pizzy.

 

 

8) Přítel Vás pozval na tenis. Odmítněte pozvání z důvodu pracovního vytížení.

 

 

 

9) Nabídněte návštěvě (=zeptejte se zda nechce) šálek čaje.

 

 

10) Cizinec Vám právě řekl, že podle jeho názoru jsou Čechy krásná země. Vyjádřete nějak, že si myslíte to samé.

 

 

 

V. SEBEHODNOCENÍ
OZNÁMKUJTE SE JAKO VE ŠKOLE:

ČTENÍ
POSLECH
MLUVENÍ
PSANÍ